Terms and conditions for group courses

Международные экзамены

Terms and conditions/ Договір оферти

The Client wishes to obtain and “New Life” Russian school represented by Hanna Nadtochii, an individual entrepreneur, under jurisdiction of Ukraine number of state registration № 2 556 000 0000 038860 on 13.03.2006, taxpayer number 2799718720 (further in the document “the School”), wishes to provide, tutoring services on Russian, Ukrainian language according to the following terms:Клієнт бажає придбати і курси іноземних мов «НьюЛайф» в особі Надточій Ганни Степанівни, приватного підприємця, № реєстрації № 2 556 000 0000 038860 від 13.03.2006, ідентифікаційний код 2799718720 (далі в договорі Виконавець), бажає забезпечити клієнта послугами з навчання російської, української мовам згідно з нижченаведеними умовами:
1. Obligations of the School* The School is obliged to provide the Client with lessons on Russian or Ukrainian individually or in a group (according to what was demanded and agreed) in the amount that has been paid for.

* The School shall keep confidential all information of the Client. See our Privacy Policy

 1. Обов’язки Виконавця * Виконавець зобов’язаний забезпечити Клієнта навчанням російській або українській мові індівідуально або у групі (згідно з тим, що необхідно студентові і договорено) в кількості годин, які були оплачені.

* Виконавець зобов’язується не розголошувати конфіденційні дані про клієнта. Дивіться нашу Політику Конфіденційності.

2.The address of the service provided

The address of the tutoring provided is Hretska street, 44, of. 410, Odessa, Ukraine

 2. Адреса навчання

Адреса, за якою здійснюється навчання — Вул. Грецька, 44, оф. 410, Одеса, Україна

3. The tutor

The tutor is one of the teachers who works at “New Life” school on the basis of work contract.

3. Викладач

Викладачем може бути співробітник курсів «Нью Лайф», що працює за контрактом.

4. Payment

For group lessons 600 UAH prepayment is charged.

For group intensive course the Client is obliged to pay minimum for 1-week course. The latest possible time of the full payment is before the second lesson.

For group 4-month course the payment is made monthly.

Ways of payment:

1. By cash in Ukrainian currency at our school.

2. On our site by Visa or Master Card through LiqPay system. http://odessaschool.com.ua/pay-online

Reliability of LiqPay are certified by GoDaddy Secure Web Site, Verified by Visa and Mastercard SecureCode.

Payments to LiqPay implemented within the three-stage scheme of verification: when making a transaction requested full card details by the payer (card number, card expiry date, code CVV) the operation is confirmed by OTP, which is sent on the user’s cell phone operation is also confirmed by using 3D Secure. More

4. Оплата

Для групових занять, має бути сплачена передплата у розмірі 600 гривень.

Для групового інтенсивного курсу Клієнт повинен оплатити цілий курс. Найпізніший термін сплати у повному обсязі — перед початком другого заняття.

Для групового курсу 4 місяці сплата робиться щомісяця.

Способи оплати:

1. Готівкою гривнями в офісі курсів.

2. На сайті http://odessaschool.com.ua/russian-school/pay-online карткою Visa або Master Card, через систему Liqpay.

Надійність Liqpay сертифікована GoDaddySecureWebSite, перевіряється кодом безпеки Visa і Mastercard.

 

 

 

5. Currency conversion

According to Ukrainian law, businesses and individual entrepreneurs can only get payment in Ukrainian currency. By making the payment by Visa or Master Card the Client agrees on the convertion of the currency of his bank card to Ukrainian currency according to the rate established by the bank of the School.

 5. Конвертація валюти

Відповідно до Закону України підприємець не може приймати оплату в іноземній валюті. Здійснюючи оплату, Клієнт погоджується на конвертацію валюти його платіжної карти в українську валюту за курсом встановленим банком Виконавця.

6.1 Fees and schedule for Russian summer intensive course 

Fees for Russian group intensive course: 6000 UAH for the course 4 weeks; 3300 UAH for 2 weeks; 1800 UAH for 1 week

Classes per week: 5; Duration of one class: 120 minutes;

 

The School is obliged to start the course with minimum two students in a group. Maximum quantity of the students is 6.

 6. 1 Розмір оплати та розклад занять літнього інтенсивного курсу російської мови 

Вартість навчання: 6000 гривень за курс 4 тижні; 3300 гривень за курс 2 тижні; 1800 гривень за курс 1 тиждень.

Заняття проходять 5 разів на тиждень. Одне заняття триває 120 хвилин.

Виконавець повинен розпочати процесс навчання в зазначений термін мінімум з двома студентами в групі. Максимальна кількість студентів — 6.

6.2 Fees and schedule for Russian or Ukrainian 4-month course

The payment is made monthly. Monthly payment (12 classes) is 2400 UAH.

The classes take time three times per week. The duration of one class is 90 minutes.

 6. 2 Розмір оплати та розклад занять  курсу російської або української мови 4 місяці

Оплата здійснюється щомісяця. Щомісячна плата становить 2400 грн.

Заняття проходять три рази на тиждень. Одне заняття триває 90 хвилин.

7. Refund policy

The Client can get 100%  refund solely in the case when the School failed to provide the Client with the lessons.

In other case, we do not give refund. The payment can be frozen for the term up to 1 year.

 7. Політика повернення

Клієнт може отримати 100% повернення виключно в разі, коли Виконавець не зміг забезпечити Клієнта послугами з навчання.

В іншому випадку плата не повертається, але може бути заморожена на термін до 1 року.

8. Obligations of the Client

The Client agrees that assignments, exercises or homework form an integral part of tutoring and undertakes to complete such work timeously.

8. Обов’язки Клієнта

Клієнт погоджується, що завдання, вправи, домашня робота утворюють єдине ціле з навчальним процесом і зобов’язується їх виконувати вчасно.

9. Termination

This contract may be terminated by either party at any time by giving the other party (3) three days prior written notice.

If the contract is terminated by the Client the refund is not given.

 9. Переривання договору 

Договір може бути розірваний будь-якою стороною в будь-який час, надавши письмове повідомлення за три дні до розривання договору. Якщо договір розірвано за ініціативою Клієнта, сплачені кошти не повертаються.

10. Controlling Law and Arbitration

This agreement shall be interpreted and enforced in accordance with the laws of Ukraine.  The parties agree that no action by one party against the other may be brought in any court, in any jurisdiction, except according to the terms of this paragraph. No termination or expiration of this agreement shall affect the right to arbitrate disputes.

 10. Право і арбітраж 

Даний контракт інтерпретується і виконується відповідно до законів України. Сторони погоджуються, що ніякі судові дії проти іншої сторони не можуть бути проведені в судах і юрисдикціях інших, ніж зазначених в умовах даного параграфа. Закінчення або переривання даного контракту не може вплинути на право проведення арбітражного спору.

11. Force Majeure

Neither party will be liable to the other by reason of any failure in performance of this Agreement if the failure arises out of the fires, strikes, delays in transportation, riots or war, or any causes beyond the reasonable control of that party. These circumstances do only apply, if the situation is drastically unusual.

 11. Форс-мажор

Жодна зі сторін не буде нести відповідальність по відношенню до іншої сторони за невиконання умов даного контракту, в разі якщо таке невиконання є наслідком пожежі, страйки, транспортних затримок, масових заворушень або війни, або інших причин, що виходять за рамки розумного контролю відповідної сторони.

12. Miscellaneous

This contract is bi-lingual, English — Ukrainian. Shall any inconsistencies or disputes arise, English text takes precedence over Ukrainian.

 12. Інші умови 

Цій договір складено двома мовами, англійською та українською. У разі виникнення різночитань перевага надається англійській версії.