Terms and conditions for individual lessons

Международные экзамены

Terms and conditions/Договір оферти

The Client wishes to obtain and “New Life” Russian school represented by Hanna Nadtochii, an individual entrepreneur, under jurisdiction of Ukraine number of state registration № 2 556 000 0000 038860 on 13.03.2006, taxpayer number 2799718720 (further in the document “the School”), wishes to provide, tutoring services on Russian, Ukrainian language according to the following terms:Клієнт бажає придбати і курси іноземних мов «НьюЛайф» в особі Надточій Ганни Степанівни, приватного підприємця, № реєстрації № 2 556 000 0000 038860 від 13.03.2006, ідентифікаційний код 2799718720 (далі в договорі Виконавець), бажає забезпечити клієнта послугами з навчання російської, української мовам згідно з нижченаведеними умовами:
1. Obligations of the School

* The School is obliged to provide the Client with lessons on Russian or Ukrainian individually or in a group (according to what was demanded and agreed) in the amount that has been paid for.

* In case when the School failed to provide the Client with the lessons, it is obliged to give the Client 100%  refund.

* The School shall keep confidential all information about the Client. See our Privacy Policy

 1. Обов’язки Виконавця 

* Виконавець зобов’язаний забезпечити Клієнта навчанням російській або українській мові індівідуально або у групі (згідно з тим, що необхідно студентові і договорено) в кількості годин, які були оплачені.

* У разі, якщо Виконавець не зміг забеспечити Клієнта уроками, він повинен зробити возврат сплачених коштів.

* Виконавець зобов’язується не розголошувати конфіденційні дані про клієнта. Дивіться нашу Політику Конфіденційності.

2.The address of the service provided

The address of the tutoring provided can be chosen from the list below and agreed on with the administrator of the school.

1) Hretska street, 44, of. 410, Odessa, Ukraine

3) By “Skype”.

 2. Адреса навчання

Адреса, за якою здійснюється навчання може бути обрана зі списку і обговорена усно із адміністратором курсів:

1) Вул. Грецька, 44, оф. 410, Одеса, Україна

2) Навчання по «Skype».

3. The tutor

The tutor is one of the teachers who works at “New Life” school on the basis of work contract.

3. Викладач

Викладачем може бути співробітник курсів «Нью Лайф», що працює за контрактом.

4. Payment

The School works with prepayment: to book a lesson the Client has to pay for it on the site: pay online

The Client can pay for one hour or can purchase a package of lessons. If the Client plans to take more than one hour on the first day, he has to prepay for a package of lessons.

If the Client plans to pay by cash in the office then he has to prepay at least one hour on the site and the rest in the office before the lesson.

Ways of payment:

1. By cash in Ukrainian currency at our school.

2. On our site by Visa or Master Card through LiqPay system. http://odessaschool.com.ua/pay-online

3.  The School can make an invoice to be paid by the Client.

4. Оплата

Курси працюють з передоплатою: щоб забронювати урок, Клієнт повинен заплатити за нього на сайті: pay online

Клієнт може оплатити одну годину або придбати пакет уроків. Якщо Клієнт планує взяти більше однієї години в перший день, він повинен заплатити за пакет уроків.

Якщо Клієнт планує оплачувати навчання готівкою в офісі, йому потрібно передоплатити принаймні одну годину на сайті, а решту — в офісі перед уроком.

Способи оплати:

1. Готівкою гривнями в офісі курсів.

2. На сайті http://odessaschool.com.ua/russian-school/pay-online карткою Visa або Master Card, через систему Liqpay.

3. Виконавець може виставити інвойс для оплати Клієнтом.

5. Currency conversion

By making the payment on the site by Visa or Master Card the Client agrees on the conversion of the currency of his bank card to Ukrainian currency according to the rate established by the bank of the School.

Reliability of LiqPay are certified by GoDaddy Secure Web Site, Verified by Visa and Mastercard SecureCode.

Payments to LiqPay implemented within the three-stage scheme of verification: when making a transaction requested full card details by the payer (card number, card expiry date, code CVV) the operation is confirmed by OTP, which is sent on the user’s cell phone operation is also confirmed by using 3D Secure. More

 5. Конвертація валюти

Здійснюючи оплату на сайті карткою Visa або Master Card, Клієнт погоджується на конвертацію валюти його платіжної карти в українську валюту за курсом встановленим банком Виконавця.

Надійність Liqpay сертифікована GoDaddySecureWebSite, перевіряється кодом безпеки Visa і Mastercard.

 

 

 

 

6. Fees and schedule for individual lessons on the Russian or Ukrainian languages

Fees shall be calculated at a rate of 600 Ukrainian hrivnas per 60 minutes of tutoring. Fees may be adjusted from time to time.

The fees of the lessons which have already been paid cannot be changed.

If  the Client pays for 10 hours and  more, he gets 20% discount or other according to the current offer.

Tutoring schedule is mutually agreed upon by the School or the teacher and the Client.

 6. Оплата та розклад індівідуальних занять.

Оплата здійснюється з розрахунку 600 гривень за урок 60 хвилин.

Вартість навчання може змінюватися час від часу.

Вартість вже оплачених уроків змінюватися не може.

Якщо Клієнт оплачує 10 годин і більше, він отримує знижку 20% або інше відповідно до актуальної пропозиції.

Розклад занять согласується поміж Клієнтом та адміністрацією курсів або викладачем.

7. Refund policy

In case when the client can’t start prepaid lessons and informed the School about it at least one day before the start, he can get 100% refund (minus bank commission).

In other case when the Client can’t take prepaid lessons and informed the School about it, he can get 70% refund (commission is paid by the Client), or the payment can be frozen for the term up to 1 year.

 7. Політика повернення

У разі, якщо Клієнт не може почати предоплачені заняття, та проінформував про те Виконавця що найменш за один день до початку занять, він може отримати 100% возврат сплаченних коштів (мінус комісія банку).

В іншому випадку, коли Клієнт не може взяти предоплачені заняття та проінформував Виконавця про це, він може отримати возврат у розмірі 70% його предоплати (комісію оплачує Клієнт), або оплата  може бути заморожена на термін до 1 року.

8. Late arrival

Fees are calculated according to the times stipulated in the schedule and no adjustment shall be made for time lost because of late arrival by the Client or technical failure from the Client’s side.

Any lost time because of the late arrival of the teacher or technical failure from the side of the School shall be compensated for by extending a lesson by mutual agreement and by such amount of time that was lost.

 8. Запізнення

Оплата розраховується згідно часу, передбаченому в розкладі і ніякі зміни не вносяться через запізнення Клієнта або технічних неполадок з боку Клієнта.

Будь-яка втрата часу уроку через запізнення викладача з поважних причин або технічних неполадок з боку Виконавця компенсується продовженням уроку з обопільної згоди і на період часу, який дорівнює часу запізнення.

9. Individual lesson cancellation

In case when the Client did not come to the lesson and did not inform the school administrator or the teacher about his absence minimum 3 hours before the lesson, the payment is charged and the lesson can not be rescheduled.

In case when the Client informed the teacher about his absence 3 hour or more before the lesson, the individual lesson can be rescheduled to another day.

9. Скасування індівідуального заняття

У разі якщо Клієнт не прийшов на урок і не попередив викладача або адміністратора курсів про свою відсутність мінімум за 3 години до початку уроку, оплата за урок згорає і урок не може бути перенесений на інший час.

У разі якщо Клієнт попередив викладача про свою відсутність мінімум за 3 години до початку заняття, оплата зберігається, і урок може бути перенесений на інший день.

10. Obligations of the Client

The Client agrees that assignments, exercises or homework form an integral part of tutoring and undertakes to complete such work timeously.

10. Обов’язки Клієнта

Клієнт погоджується, що завдання, вправи, домашня робота утворюють єдине ціле з навчальним процесом і зобов’язується їх виконувати вчасно.

11. Termination

This tutoring contract may be terminated by either party at any time by giving the other party (3) three days prior written notice.

If the contract is terminated by the Client the refund is not given.

 11. Переривання договору 

Договір може бути розірваний будь-якою стороною в будь-який час, надавши письмове повідомлення за три дні до розривання договору. Якщо договір розірвано за ініціативою Клієнта, сплачені кошти не повертаються.

12. Controlling Law and Arbitration.

This agreement shall be interpreted and enforced in accordance with the laws of Ukraine.  The parties agree that no action by one party against the other may be brought in any court, in any jurisdiction, except according to the terms of this paragraph. No termination or expiration of this agreement shall affect the right to arbitrate disputes.

 12. Право і арбітраж 

Даний контракт інтерпретується і виконується відповідно до законів України. Сторони погоджуються, що ніякі судові дії проти іншої сторони не можуть бути проведені в судах і юрисдикціях інших, ніж зазначених в умовах даного параграфа. Закінчення або переривання даного контракту не може вплинути на право проведення арбітражного спору.

13. Force Majeure.

Neither party will be liable to the other by reason of any failure in performance of this Agreement if the failure arises out of the fires, strikes, delays in transportation, riots or war, or any causes beyond the reasonable control of that party. These circumstances do only apply, if the situation is drastically unusual.

 13. Форс-мажор

Жодна зі сторін не буде нести відповідальність по відношенню до іншої сторони за невиконання умов даного контракту, в разі якщо таке невиконання є наслідком пожежі, страйки, транспортних затримок, масових заворушень або війни, або інших причин, що виходять за рамки розумного контролю відповідної сторони.

14. Miscellaneous.

This contract is bi-lingual, English — Ukrainian. Shall any inconsistencies or disputes arise, English text takes precedence over Ukrainian.

 14. Інші умови 

Цій договір складено двома мовами, англійською та українською. У разі виникнення різночитань перевага надається англійській версії.